Di lu Succursu siti la Matri

Di lu Succursu siti la Matri
v’addumannamu aiutu nuatri.
Siti potenti, bedda e gluriusa
faciti la grazia a st’Italia pietusa.
Avimu bisuognu d’aiutu e cunfuortu
ca tuttu lu munnu camina stuortu.
Stamu vidiennu peni e guai
Matruzza bedda un ni lassati mai.
Sulu vui ni putiti aiutari,
cu lu vuostru santu mantu n’ati a cummigliari,
ddu mantu di carità e d’amuri
ca ni duna spiranza na stu granni duluri.
Facitini nesciri di na sti guai e affanni,
ti priamu ngunucchiuni nostra Matri ranni.
Unn’abbannunati pi carità
e di vuostri figli aviti pietà,
sti figli miseri e piccatura
ca currunu a vui cu affettu e primura.